Annons: Mediedagen 2019
Jeanette Gustafsdotter, vd på TU – Medier i Sverige. Foto: Jonas Hellsén

”Internetplattformarna måste ta ansvar för pressfriheten”

Internetgiganterna, som Facebook och Twitter, måste ta ett större ansvar för att bekämpa hot mot journalister. Lagen behöver också skärpas så att brotten prioriteras högre av polisen, skriver TU:s ordförande Jeanette Gustafsdotter på Pressfrihetens dag. 

Trots Sveriges långa tradition av pressfrihet, halkar vi ner en plats i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. De hot och hat som journalister i dag får ta emot är inte bara angrepp mot de enskilda personerna, utan också mot vår demokrati.

Reportrar utan gränsers aktuella pressfrihetsindex noterar att Sverige tillsammans med Norge och Finland har världens starkaste pressfrihet. Organisationen betecknar situationen i Sverige som bra. Men de höga hotnivåerna mot journalister och andra mediemedarbetare, inte minst via sociala nätverk som Facebook och Twitter, oroar. I den senaste trygghetsundersökningen från Göteborgs universitet (2017) uppgav ungefär sex av tio journalister att de någon gång varit utsatta för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt yrkesutövande. Och att drygt var fjärde av dem utsatts under det senaste året.

Ett steg mot en större trygghet och färre hot är att utkräva ansvar av internetplattformarna. Facebooks, Twitters och andra aktörers passivitet har varit så påtaglig att det är uppenbart att de inte prioriterar frågan. I stället har de senaste årens justeringar i algoritmerna ökat spridningen av hat, hot och trakasserier. Plattformarnas oförmåga att ta frågan på allvar och oviljan att erkänna att kanalerna dagligen används för kriminella handlingar skadar vår gemensamma demokrati. Hoten och trakasserierna riskerar att leda till självcensur, att bevakningar ställs åt sidan och att debatten tystnar. Här behöver vi gemensamt hitta en lösning där yttrandefriheten värnas samtidigt plattformarna tar större ansvar för hur deras tjänster utnyttjas.

Ett annat steg är att se över straffvärdet när det gäller hot mot medier. Ett hot mot en journalist är inte bara ett hot mot den enskilda personen utan också mot yttrandefriheten och därigenom vår demokrati. Det måste bättre återspeglas i straffvärdet. Dessutom riskerar dagens låga straffvärden att leda till att hoten prioriteras ned av polisen. Med högre straffvärden ökar också polisens incitament för att prioritera upp hotbrotten.

Eftersom hoten, hatet och trakasserierna också är ett hot mot demokratin som sådan, borde brotten tydligt klassificeras som artbrott, alltså att brotten oftare innebär fängelse. Det skulle innebära att fler brott mot medier skulle leda till ett fängelsestraff då brotten anses vara särskilt samhällsfarliga och klandervärda.

För Sverige, med vår långa tradition av grundlagsfäst tryckfrihet, finns bara en möjlig målsättning. Sverige ska vara bäst på pressfrihet. Med en konstruktiv diskussion om vilka krav samhället bör ställa på internetplattformarna och en översyn av demokratibrottens straff- och artvärde kan vi komma några steg närmare det målet.

Jeanette Gustafsdotter, vd på TU – Medier i Sverige. Foto: Jonas Hellsén

”Regeringens förslag riskerar rycka undan mattan för den lokala journalistiken”

Regeringens nya förslag om pappersinsamling riskerar att höja papperspriserna med mer än summan för hela mediestödet. Det finns två sätt som regeringen kan rätta till beslutet, skriver Jeanette Gustafsdotter, vd TU.

Sverige har i dag världens mest effektiva system för återvinning. Under flera år har över 90 procent av alla tryckta tidningar samlats in. Och alla – 100 procent – av dessa återvinns. Det är detta system som regeringen nu vill slå sönder.

I juni i fjol bestämde regeringen att dagens återvinningsstationer ska ersättas av bostads- eller kvartersnära insamlingssystem. Och att pappersbruken ska stå för notan. Det är ett beslut som riskerar att öka kostnaderna för insamlingen, minska återvinningen och dessutom rycka undan mattan för den lokala journalistiken. De här följderna hade varit lätta att upptäcka om regeringen gjort en konsekvensanalys. Det gjorde man inte.

Pappersproducenterna har däremot gjort en analys. De uppskattar investeringskostnaderna för insamlingen av tidningar och förpackningar till 9 miljarder kronor och årliga kostnader på 3,4 miljarder med det nya systemet. Något som kan innebära att dagens redan höga papperspriser ökar med ytterligare 50-75 procent. Kostnader som klart överstiger hela mediestödet och som rejält vattnar ur de positiva effekterna av den sänkta digitalmomsen.

Det finns åtminstone två sätt att rätta till den beslutade förordningen. För det första kan Naturvårdsverket, som fått i uppdrag att tolka förordningen, säga att tidningsinsamlingen fungerar bra som den gör i dag. Statistiken talar entydigt för den tolkningen. Mer än 90 procent av tidningspapperet lämnas till återvinning och allt inlämnat papper återvinns. Med det är Sverige bäst i världen. Dessutom är en mycket stor majoritet av svenskarna nöjda med dagens system.

För det andra kan man välja en politisk lösning. I det så kallade januariavtalet mellan regeringen, Liberalerna och Centern finns en punkt om att göra det enklare för hushållen att återvinna och återbruka. År 2021 ska möjligheten till större återvinning och bättre samarbete mellan kommunala och producentansvarssystem utredas. Det finns all anledning att vänta in utredningens slutsatser. För vi ska inte nöja oss, bara föra att vi är bäst i världen på att återvinna. Det går att utveckla dagens välfungerande system ytterligare.

TU har redan tagit upp frågan med kulturminister Amanda Lind och önskat ett möte med miljöminister Isabella Lövin samt Naturvårdverket för att tydliggöra förordningens följder. Som förordningen ser ut i dag kommer den att vara ett dråpslag för det tryckta ordet.

Sverige är ett av världens mest tidningsläsande länder. Och vi är bäst i världen när det gäller pappersåtervinning. Nu är det upp till regeringen om vi ska fortsätta att vara det.

Sänk digitalmomsen redan i höst

I dag öppnade EU för sänkt moms på digitala tidningar och böcker. Nu är det viktigt att beslutet tas med redan i höstens budget. Kommer sänkningen senare kan det vara för sent för att den ska få samma positiva effekt som momssänkningar fått i andra länder, skriver TU:s vd Jeanette Gustafsdotter.

Journalistik och nyhetsförmedling är en bra affärsmodell i sig. Men den behöver rättvisa förutsättningar för att fungera. Hög moms på digital journalistik har under lång tid snedvridit konkurrensen till de globala IT-plattformarnas fördel. Och gjort det svårare för medieföretagen att svara mot konsumenternas önskan om digital nyhetsförmedling. Men i och med dagens beslut av EU:s finansministrar om att öppna för momssänkningar har regering och riksdag nu en reell chans att göra något åt problemet. Och det redan i höstens budget. En möjlighet att ge medierna rättvisa förutsättningar och att stärka journalistiken i hela landet.

Den digitala utvecklingen har förändrat både hur vi tar del av medier och hur de finansieras. För 15–20 år sedan betalades journalisternas löner, tidningarnas tryckning och distribution till största delen av annonsintäkterna. Men sedan dess har en stor andel av annonsörerna flyttat sina annonspengar från journalistiska medier till digitala plattformar som Google och Facebook. De journalistiska medierna har anpassat sig till den nya digitala verkligheten. Numer är det vi prenumeranter och användare som till största delen betalar för journalistiken. Men fram till i dag har en omodern skattelagstiftning lagt tunga hinder i vägen för en hållbar och attraktiv journalistik på läsarnas villkor. Nu finns chansen att ändra på det.

I Sverige och många andra EU-länder har tidningar en lägre momssats än andra varor och tjänster. Det för att främja läsande, kvalitetsjournalistik och debatt. Men den lägre momssatsen på 6 procent gäller bara för tryckta tidningar. Momsen på den digitala tidningen är 25 procent. De här omoderna skattereglerna fördyrar inte bara utvecklingen av nya redaktionella satsningar digitalt. Det håller också tillbaka alla dem som vill ta del av nyheterna via webben eller en app. Bland de under 45 år är det redan i dag fler som tar del av tidningen digitalt än i tryck. Med en teknikneutral moms får medierna större möjligheter att gå den här stora och framtida läsekretsen till mötes. Det visar inte minst utvecklingen i Norge.

I Norge, som inte är med EU, beslutade regeringen redan 2015 att man skulle sänka digitalmomsen på alla nyhetsmedier. Efter sänkningen började antalet tidningsabonnemang att öka igen och det för första gången på 19 år. Och i inget annat land är andelen som betalar för digitala nyheter lika stor som i Norge. Under 2017 så ökade dessutom de norska tidningarnas digitala läsarintäkter med mer än 50 procent. Mycket, för att inte säga allt, pekar mot att momssänkningen spelat en avgörande roll för den är vändningen. I Norge poängterar många också att momssänkningen kom vid rätt tillfälle, när marknaden var i tillväxt. Hur det gått om man väntat är mer osäkert.

Därför är det viktigt att EU:s momsbeslut får effekt redan i höstbudgeten. Det komplicerade parlamentariska läget till trots borde det här vara en fråga som riksdagen kan enas om. En fråga med stort gemensamt intresse. För som vi sett i Norge skulle en snabb sänkning av digitalmomsen stärka journalistikens förutsättningar. Det skulle också ge fler, inte minst unga, möjlighet att ta del av kvalitetsjournalistik och fördjupa demokratin.

Nu är det upp till riksdagen att fatta beslut. Sänk digitalmomsen redan i höst.

Jeanette Gustafsdotter, vd på TU – Medier i Sverige. Foto: Jonas Hellsén

Utgångsläget gott trots journalistikens utmaningar

KOLUMN Trafiken till nyhetssajterna under sommarens skogsbränder visar att förtroendet för medierna är stort. På tvärs med vad som ofta sägs i delar av debatten visar flera studier att allmänhetens förtroende för medier är stabilt och att något ras inte ägt rum, skriver TU:s vd Jeanette Gustafsdotter.

I mars 1957 anordnade TU en konferens om pressen i morgondagens samhälle. Under konferensen höjde Vestmanlands Läns Tidnings huvudredaktör Anders Yngve Pers ett varningens finger för att stå på alltför god fot med organisationer, polis, myndigheter, företag och allmänhet. Relationen med dessa måste få gnissla lite ibland.

Och visst ligger det något i redaktör Yngve Pers ord. Journalistiken har ett granskande uppdrag, att kritiskt och utan skygglappar rapportera om vad som sker i samhället. Det är också därför vi talar om pressen som den tredje statsmakten, vars uppgift är att granska de övriga. Pressen är inte en del av den formella makten och ska inte vara det heller. Journalistiken måste få bryta nya och oväntade vägar – få provocera. Det är också genom att ställa sig emot, genom att granska som förtroendet byggs.

Men i delar av debatten drivs tanken om att förtroendet skulle falla på grund av granskningarna, på grund av att journalistiken är fri. Ja, journalistiken behöver ett hälsosamt förtroende bland allmänheten för att den ska vara effektiv och kunna utföra sitt granskande uppdrag. Om inte allmänheten har förtroende för medier så kommer inte granskningarna och rapporteringen att tas på allvar. Något som bara skulle gynna makten och de som vill splittra samhället. Inga andra.

Ett sätt att mäta mediernas trovärdighet är att studera vart allmänheten vänder sig för information vid kriser och skarpa nyhetslägen. I somras härjades stora delar av landet av en rad våldsamma skogsbränder. Många människor tvingades att akut lämna sina arbetsplatser, hem och gårdar för att sätta sig i säkerhet.

Informationsbehovet var alltså stort. En av sommarens första skogsbränder flammade upp i trakterna av Sala i Västmanland. Under den vecka branden rasade vände sig de boende i trakten i stor utsträckning till Sala Allehanda för uppdateringar om läget och livesändningar. Trafiken till sajten ökade med hela 210 procent. Motsvarande mönster har vi kunnat se i andra branddrabbade delar av landet. En färsk studie från undersökningsföretaget Novus, som SVT och SR beställt, visar att förtroendet för rapporteringen var stor och att befolkningen – både i de branddrabbade områdena och i landet som helhet – vände sig till etablerade medier för pålitlig nyhetsrapportering.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet är sannolikt den institution i landet som studerat allmänhetens förtroende för de centrala samhällsinstitutionerna närmast. I korthet visar deras mätningar, som inleddes redan 1986, på ett fortsatt stabilt förtroende för medier både som organisationer och institutioner. Sätts förtroendet under det senaste decenniet i relation till den dramatiska förändring som medielandskapet genomgått är stabiliteten rent av påfallande. Förtroendet har faktiskt ökat lite under de senaste åren.

Det betyder inte att allt är frid och fröjd. Enligt forskarna i Göteborg kan vi exempelvis se att unga, som tar del av redaktionella medier i mindre utsträckning än äldre, har ett lägre förtroende än andra grupper. Vi kan också se att förtroendet för medier är lägre bland de personer som anser sig stå långt till höger på den politiska skalan, jämfört med övriga grupper.

Stabiliteten är noterbar även när det gäller förtroendet för de enskilda mediernas innehåll. Den grupp som avviker mest är också i detta avseende de som står längst till höger. Minst förtroende har, enligt SOM, Sverigedemokraternas mest övertygade anhängare. Det är till exempel bara 24 procent av SD:s mest övertygade anhängare som har stort förtroende för SVT, vilket kan jämföras med 83 procent för Alliansens mest övertygade sympatisörer.

Förtroendet för medier och journalister har självfallet både gått upp och ner genom åren. Det är ofrånkomligt. Men i dag måste slutsatsen vara den att även om det finns utmaningar för journalistiken så är utgångsläget gott. Allmänhetens förtroende för medierna är fortsatt starkt och präglas av stabilitet. Och går förtroendetrenden åt något håll just nu så går den uppåt. Det är ett utgångsläge jag tror att Anders Yngve Per hade gillat.

Tidningen omistlig för vår demokrati

När en lokaltidning försvinner är vi alla förlorare. Samhällets kostnader ökar. Det känns fattigare kulturellt och politiskt. Dessutom riskerar invånarna att bli sämre på att utnyttja sina demokratiska rättigheter. Nu måste politiken släppa handbromsen och se till att Sveriges medier får rimliga möjligheter att utföra sitt demokratiska uppdrag.

Den här veckan riktas ljuset mot två viktiga frågor som kommer att få direkt inverkan på den svenska demokratin för lång tid framåt. I dag tisdag presenterar den parlamentariska public service-kommissionen sitt betänkande om framtidens Sveriges Radio, Sveriges Television och UR. Och på fredag möts EU:s finansministrar inom Ekofinrådet, unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor. Rådet är ett viktigt forum och en möjlighet att konstruktivt diskutera hur EU ska öppna för en teknikneutral moms på nyheter.

Public service- och momsfrågorna hänger ihop. Det handlar om balans och om en mediepolitik som håller samman hela vägen. För vill vi även i fortsättningen ha en levande debatt, kraftfull publicistik och stark demokrati är det viktigt att jämvikten mellan public service och de privata medierna bibehålls samt att den höga momsen på digitala nyheter försvinner.

I Sverige och andra EU-länder har tidningar en lägre momssats än andra varor och tjänster. Men den lägre momssatsen på sex procent gäller endast för tryckta tidningar. Momsen på den digitala tidningen är 25 procent. Den här höga momsen försvårar för medierna att skapa en hållbar och attraktiv journalistik på läsarnas villkor. De omoderna skattereglerna håller tillbaka de allt fler som vill ta del av nyheterna digitalt.

När det handlar om relationen mellan public service och övriga medier måste det finnas en balans. Båda sorterna behövs. Utan tydliga ramar för hur public service kan agera på den moderna mediemarknaden följer en lång rad risker. Vi kan hamna i en situation där de offentligt finansierade bolagens uppdrag breddas, där de får konkurrera med text och sprida ett omfattande utbud på alla plattformar. Då är faran stor att lokala medier konkurreras ut.

Den lokala tidningen spelar en omistlig roll för den svenska demokratin. SOM-institutets forskning visar att tidningsläsare är bättre rustade att utöva sina demokratiska rättigheter än dem som inte läser. Tidningsläsningen har en självständig positiv effekt på möjligheterna att ta ställning i lokal- och regionalpolitiska frågor. En ny studie från analysföretaget RAM – Research and Analyis of Media visar på samma fenomen; att lokaltidningarna blir lästa av miljoner svenskar varje dag och att tidningarna fyller ett demokratiskt folkbildningsbehov. Studien visar också att tidningarnas huvudartiklar i stor och växande utsträckning fokuserar på de lokala frågorna, att läsarna känner att artiklarna är angelägna, meningsfulla och nyttiga. Och för fler än två av fem läsare leder läsningen vanligen vidare till diskussioner med vänner och bekanta.

Men vad händer om den lokala motorn för kunskap och opinion försvinner? I Sverige är det ovanligt att dagstidningar lägger ned. I USA är det desto vanligare. Och enligt de amerikanska studierna ”Financing dies in darkness? The impact of newspaper closures on public finance” (2018) och ”Democracy’s detectives: The economics of investigative journalism” (2016) innebär en nedlagd tidning att den lokala förvaltningens effektivitet går ned medan kostnaderna går upp. Granskande journalistik leder kort sagt till lägre kostnader för samhället.

För att undvika en negativ utveckling krävs att regering och riksdag ser till att balansera de krafter som finns mellan behovet av ett starkt och av det allmänna finansierat public service med en livskraftig privat medieverksamhet i hela landet. Det är en balansgång och rent av en symbios, där det finns åt båda håll en brytpunkt som måste undvikas.

För att nå denna balans är det viktigt:

• Att public service inte favoriserar IT-jättarnas sociala medier framför svenska medier.

• Att klargöra att kärnverksamheten är huvudverksamheten för public service och att den ska utgå ifrån de egna plattformarna. Men också att den kompletterande verksamheten ska fortsätta att vara verksamhet som syftar till att utveckla och stödja kärnverksamheten samt förbättra allmänhetens möjligheter att tillgodogöra sig den.

• Att utomstående intressenter som berörs av public services verksamhet får möjlighet att begära förhandsprövning av nya tjänster och att Myndigheten för press, radio och tv får en egen initiativrätt att göra en förhandsprövning och att fatta egna, interimistiska, beslut i avvaktan på regeringens avgörande.

• Att regeringen verkar för en teknikneutral moms på nyheter och snarast inleder en parallell process på nationell nivå, inte minst så att en omläggning av digitalmomsen kan ske så snart en direktivförändring börjat gälla.

Nu är det angeläget att regering och riksdag arbetar konstruktivt för att bibehålla och bitvis återställa balansen i medielandskapet. Annars riskerar vi att nyhetsbevakningen försvagas, tidningar försvinner och vår demokrati tunnas ut.

 

Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige

 

Resultat från RAM:s studie

63 procent av lokaltidningen blir läst
58 procent av huvudartiklarna blir lästa och ihågkomna
45 procent av övriga vanliga artiklar blir lästa och ihågkomna
28 minuter är den genomsnittliga lästiden
Stor och växande andel av huvudartiklarna berör lokala nyheter
Huvudartiklarna upplevs som nyttiga, lättbegripliga, meningsfulla och angelägna
Huvudartiklarna skapar diskussion och opinion
Lokaltidningen fyller ett folkbildningsbehov

Resultaten grundar sig på de fler än 10 800 artiklar som finns i RAM:s databas. 3 000 av dessa utgörs av mätningar av huvudartiklar, varav 750 artiklar från 2018.

Jeanette Gustafsdotter, vd på TU – Medier i Sverige. Foto: Jonas Hellsén

Momsfrågan måste få sin lösning

I dagarna lämnar TU en rapport till regeringen om hur digitalmomsregleringen kan utformas rättsligt. Nu krävs ett konstruktivt arbete – både i Sverige och i EU – för att snarast möjligt införa en teknikneutral moms, skriver TU:s vd Jeanette Gustafsdotter.

Dagens höga moms på digital journalistik riskerar att leda till färre redaktioner, fler vita fläckar på mediekartan och en försvagad demokrati. Det skrev 39 publicister nyligen i en debattartikel som publicerades i en lång rad tidningar. I artikeln uppmanade publicisterna regering och riksdag att införa en teknikneutral moms. Det är en uppmaning som branschorganisationen TU – Medier i Sverige instämmer i helt och fullt. Nu måste regeringen ta täten i EU och aktivt verka för att grundfrågan blir löst, så vi äntligen kan få en rättvis och teknikneutral moms på nyheter.

I början av förra året lovade finansminister Magdalena Andersson (S) samt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) på DN Debatt (25/1 2017), att sänka digitalmomsen så snart EU, som reglerar momsfrågorna, öppnat för den möjligheten. I Sverige och andra EU-länder har tidningar en lägre momssats än andra varor och tjänster. För Sveriges del är momsen 6 i stället för 25 procent. Men den lägre momssatsen gäller enbart för tryckta tidningar. Momsen på den digitala versionen av samma tidning är 25 procent.

Men efter det att ministrarna skrev sin debattartikel har EU:s arbete för en momsharmonisering gått i baklås på grund av en annan konflikt mellan Frankrike och Tjeckien. Och där står vi nu. Det samtidigt som en allt större del av befolkningen vill ta del av nyheterna digitalt och tidningarnas kostnader för distribution och papper ökat markant.

Nu på fredag, 25 maj, har regeringen ett utmärkt tillfälle att verka för en lösning av momsfrågan. Då samlas nämligen Europas finans- och ekonomiministrar för möte inom EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor. Och på det mötet måste momsfrågan upp på bordet. Den får inte prioriteras bort. Frankrikes och Tjeckiens interna konflikt kan inte år efter år hålla tillbaka journalistiken och undergräva mediebranschens förutsättningar i stora delar av EU. För i längden är det naturligtvis inte hållbart att momsen, i takt med digitaliseringen och våra nya medievanor, är fyra gånger så stor för digitala nyheter som för tryckta.

I debattartikeln pekade publicisterna på de positiva effekter momssänkningar på digitala nyheter haft i länder som Norge och Frankrike. Där betalar nu allt fler för sina digitala nyheter och nyhetsmedierna får en växande andel av sina intäkter från läsarna. Den sänkning som Frankrike, vilket till skillnad från Norge är ett EU-land, gjort ses av EU som ett brott mot gällande regler. Det är ytterligare en anledning till att hitta en konstruktiv lösning.

Publicisterna lyfte också fram ett nytt förslag från den danska regeringen. Det danska förslaget går ut på att kompensera nyhetsmedierna för momsen till dess att moderna regler är på plats inom EU. Det är en lösning som finansministern uttryckt intresse för.

TU menar att en parallell process på nationell nivå måste inledas omgående, inte minst så att en omläggning av den svenska digitalmomsen kan ske, så snart en direktivförändring börjat gälla. I det arbetet bör, även för svensk del, möjligheten för medlemsstaterna att tillämpa en lägre skattesats än i dag, inklusive nollskattesats, noga övervägas.

TU lämnar därför i veckan in en särskild och uppdaterad rapport till regeringen om hur digitalmomsregleringen kan utformas rättsligt.

Nu är det viktigt att regering och riksdag både hemma och i EU arbetar konstruktivt och med en öppen attityd för att snarast möjligt införa en teknikneutral moms. Annars riskerar vi att nyhetsbevakningen i landet försvagas och att en rad tidningar försvinner. Det är en fråga som inte kan vänta.

Jeanette Gustafsdotter, vd på TU – Medier i Sverige. Foto: Jonas Hellsén

Stå upp för pressfriheten

Utan yttrande- och åsiktsfrihet har vi ingen fullvärdig demokrati. Att stå upp för pressfrihet är därför att försvara demokratin, skriver TU:s vd Jeanette Gustafsdotter på Pressfrihetens dag.

I år är det 100 år sedan riksdagen beslutade att ändra grundlagen och införa allmän och lika rösträtt – fullvärdig demokrati. Och några år senare, i andrakammarvalet 1921, fick kvinnor äntligen rösta på samma och lika villkor som män.

Men vägen till demokrati var både brant och allt annat än lättrampad. Den kantades av politiskt motstånd, kravaller och intensiv debatt. Och mitt i allt detta fanns den fria pressen.

I dag på Pressfrihetens dag kan det alltså vara värt att påminna om den fria publicistikens roll för demokratin och hur tätt sammanflätade de två är. Förra året publicerade den ansedda vetenskapliga tidskriften Science en artikel där forskarna kunde visa att personer som tagit del av nyhetsmedier oftare tar ställning offentligt i specifika samhällsfrågor och oftare deltar i politiska diskussioner än vad de annars skulle göra.

Artikeln i Science gäller USA och politiska frågor på nationell nivå. Men hur ser det ut lokalt och i Sverige? Via Jonas Ohlssons och SOM-institutets västsvenska forskning vet vi att även den lokala demokratin gynnas. Vi vet att intresset för politik är klart högre bland dem som regelbundet läser en morgontidning än bland dem som inte gör det. Utöver det vet vi att tidningsläsare i högre utsträckning än övriga kan ta ställning till politikers och institutioners prestationer. Tidningsläsare är kort sagt bättre rustade att utöva sina demokratiska rättigheter än andra – och det även med hänsyn tagen till ålder, politiskt intresse, utbildningsnivå och socioekonomisk tillhörighet.

Tillsammans bildar de grundlagsskyddade medierna ett system som gör det möjligt att föra en samhällsrelevant debatt och granska kritiskt. Det möjliggör en fungerande yttrande- och åsiktsfrihet. Utan dessa rättigheter i ett fungerande system har vi ingen fullvärdig demokrati.

Därför är det alltid en glädje att uppmärksamma den internationella dagen för pressfrihet. En dag där vi belyser pressfrihetens grundläggande principer lite extra. Att stå upp för pressfrihet är att försvara demokratin.

SVT behöver tydliga regler

Medborgarna skulle tjäna på ett starkt SVT med ett brett och tydligt uppdrag. Därför behöver public service-bolagens uppdrag preciseras och kontrollen stärkas.

Vill TU hindra SVT från att finnas i digitala kanaler? Vill TU att SVT endast ska sända i en kanal, mellan halv fem på eftermiddagen och tio på kvällen och det uteslutande i svart-vitt? Självklart inte. Men det är lätt att få det intrycket när SVT bemöter TU önskan om tydligare regler om vad SVT får och inte får göra på nätet.

TU tycker att det är viktigt att den nu aktuella parlamentariska public service-kommittén tar sig an uppgiften att tydligt definiera public service-bolagens uppdrag, både vad som ska göras och i vilken omfattning. Dessutom måste det finnas en oberoende instans som granskar att de medel staten garanterar används för rätt ändamål och som kan ingripa om så inte sker. Att tycka att den parlamentariska kommittén ska beakta medielandskapet i sin helhet är inte samma sak som att TU sätter gränserna för public service-bolagens verksamhet. Det är inte ens i samma härad.

I ett replikskifte på DN Debatt skriver SVT:s vd Hanna Stjärne att jag har fel då jag enligt uppgift påstått att ”SVT inte har något uppdrag att verka på internet”. Saken är den att jag inte skrev något sådant i den refererade artikeln. Vad jag däremot skrev var att SVT utvidgar verksamheten efter eget huvud. Och genom att beteckna exklusiv nätverksamhet som en del av kärnverksamheten försöker SVT kringgå kraven i anslagsvillkoren på att det ska finnas en koppling till sändningsverksamheten och att det ska råda en god balans i förhållande till denna.

EU: statsstödsregler sätter gränser för vad ett statligt finansierat tv-bolag får och inte får göra. Finansiering av public service-företag kan vara förenlig med EU:s statsstödsregler ”så länge det inte påverkar handelsvillkoren och konkurrensen i en omfattning som kan strida mot det allmänna intresset”. EU-kommissionen kräver därför att mer betydande nya tjänster på nätet anmäls för förhandsprövning så att man ska kunna bedöma om tjänsternas public service-värde väger upp deras negativa påverkan på konkurrensen. Trots att krav på förhandsanmälan existerar sedan länge har SVT konsekvent underlåtit att låta sin nätverksamhet genomgå en sådan prövning. Om en ny reglering ska klara EU:s statsstödsregler behöver uppdraget preciseras och kontrollen stärkas. Det skulle medborgarna tjäna på. På ett starkt SVT, med ett brett och tydligt uppdrag.

 

Huvudartikeln ”Låt inte SVT expandera som de vill på internet” publicerades i DN 16/11-2017.

Dags för SVT att agera konkurrensneutralt

Exemplen på hur SVT brister i konkurrensneutralitet blir allt fler. Nu måste det till en rejäl debatt om vad public servicebolaget får och inte får göra, menar TU:s vd Jeanette Gustafsdotter.

Varje år sätter regeringen villkor för hur SVT ska få använda sitt anslag, licenspengarna. I år kallas det helt naturligt för ”Anslagsvillkor för 2017 avseende Sveriges Television AB”. Bland villkoren slår regeringen fast att medlen ”ska användas för företagets kärnverksamhet, det vill säga, att producera och sända tv-program till allmänheten”. Och gör man något utanför kärnverksamheten ska den ”bedrivas på ett konkurrensneutralt sätt i förhållande till andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster”. Men hur ser det då ut i praktiken? Ja, här svajar det rejält.

I helgen publicerade SVT en specialartikel, en riktig långläsning, om Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Specialaren är på mer än 9 300 tecken exklusive blanksteg. Är det ingen tv? Inte mycket. Det är fyra videoklipp om totalt 91 sekunder. Artikeln har kritiserats starkt för att vara en direkt konkurrens till dagspressen. Och jag kan inte annat än instämma. Hur man än vrider och vänder på det kan inte den här typen av långläsning ses som en del av kärnverksamheten. Och den konkurrerar definitivt med ”andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster”.

Bristen på konkurrensneutralitet kom åter i dagen när komikerna och författaren Hans Alfredson gick bort. Då lade SVT snabbt och fullt korrekt ut en stor mängd tv-program på SVT play och Öppet arkiv där Hans Alfredson medverkade. Klassiker som Här är ditt liv, Gula hund och Mosebacke monarki. Program och innehåll som till exempel Aftonbladet frågade om de fick tillgång till. SVT vägrade. Däremot lade bolaget ut materialet på Facebook. Man gav alltså materialet gratis till en amerikansk mediejätte, men sade nej till en svensk aktör. Är det konkurrensneutralt som villkoren stadgar?

Vad vore lokaljournalistiken utan starka kommersiella tidningar? Den frågan ställde sig Anna Gullberg, chefredaktör Gefle Dagblad, i samband med tidningens rapportering om misstänkt u-båt i Gävle hamn i somras. SVT Gävleborg skrev av nyheten mer eller mindre i sin helhet. Gefle Dagblads nyhet är en plusartikel och är endast tillgänglig för betalande användare. Är det konkurrensneutralt att rewrita en plusnyhet och göra den tillgänglig för alla? Eller påverkar den GD:s möjligheter att ta betalt för sin rapportering?

Marcus Melinder, chefredaktör på Norran, berörde samma fråga när han visade hur SVT ryckte bort behovet av att läsa deras granskande artikel. I sin blogg skrev han följande:

”Den 31 juli publicerade Norran en artikel om att det är stor brist på familjehem i kommunerna och exemplifierade detta med Malå kommun, som ligger inom Norrans spridningsområde. Denna artikel lades ut på norran.se för våra betalande kunder, en så kallad PLUS-artikel. Samma dag gör SVT Nyheter Västerbotten en rewrite av Norrans artikel och tar ordagrant tre citat från tidningens artikel. Förvisso creddar man erforderligt och länkar till Norrans artikel, men behovet av att läsa artikeln på norran.se är i det läget helt obefintligt. SVT har berättat exakt samma nyhet, men gratis. SVT lägger även ut en länk på sin Facebook-sida för att på så sätt driva trafik till sin rewritade artikel. Det SVT däremot inte gör är ett rörligt inslag av den här nyheten. Man gör alltså bara en nyhetstext på sin sajt. Detta trots att det i SVT:s sändningstillstånd framgår att kärnverksamheten är att ’producera och sända radio- och tv-program till allmänheten’.”

I mitt tycke är det inte konkurrensneutralt. I dag befinner vi oss på samma digitala plattformar men med helt olika förutsättning gällande intäkter. Var gränserna går är en debatt branschen måste borra djupare i.

 

UPPDATERAD: Läs SVT:s divisionschef, Anne Lagercrantz, replik här.

Därför vill vi ha lika (upp)skattade medieföretag

Facebook betalar mindre skatt i Sverige än VK. Men omsättningen är mångdubbel. I Norge har mediebranschen börjat ställa krav på regeringen att agera. Att den svenska regeringen insett behovet av välfinansierad lokaljournalistik syns i tilläggsdirektivet. Men reglerna måste bli tydligare.

Google har lika stora annonsintäkter som alla världens tryckta tidningar och tidskrifter har tillsammans. Lägger vi till Facebook så matchar annonsintäkterna det vad alla tidningar, tidskrifter och kommersiella radiokanaler har. I hela världen.

Mönstret är detsamma i de nordiska länderna. Förra året investerade annonsörerna 4,5 miljarder kronor i tryckt dagspress och 2 miljarder i digitala nyhetsmedier, enligt institutet för reklam- och mediestatistik IRM. Det kan jämföras med att cirka 6 miljarder lades på sökordsmarknadsföring och att mer än 90 procent av dessa annonskronor gick till Google.

Problemet – eller i alla fall ett av dem – är att Google och Facebook i praktiken inte beskattas lika hårt som svenska mediebolag. Enligt senaste offentliga årsredovisningen, 2015, belastades Google Sweden AB:s vinst med en skatt på 5,9 miljoner kronor. Facebook Sweden AB betalade i sin tur 1,9 miljoner i skatt samma år. Och det på en omsättning på uppskattningsvis 1 miljard kronor, enligt Breakits beräkningar. Det betyder att svenska Facebook betalar mindre i skatt än vad till exempel Västerbottens-Kuriren gjorde 2015.

Det huvudsakliga skälet till att Facebook och Google betalar så lite skatt i Sverige är att de skattetekniskt inte räknas som permanent etablerade här. Dagens skattelagstiftning, som bolagen följer, är skapad för mer traditionella affärsmodeller. Modeller som bygger på att bolag har ett behov av fysisk närvaro på en marknad för att kunna tjäna pengar där. Medier som har journalister på plats i orter som Umeå, Sundsvall eller Ystad beskattas i praktiken hårdare än medier som inte har det. Medier med utgivare som på ort och ställe tar ett reellt ansvar för vad som publiceras i tidningar och på sajter betalar mer i skatt i förhållande till sin faktiska omsättning än vad Google och Facebook gör.

Den här situationen har fått mediebranschen i Norge att reagera. De uppmanar nu norska regeringen att införa en Facebook-skatt enligt brittisk modell. Det är en skatt på 25 procent för företag som aktivt försöker komma undan nationell beskattning genom att skapa tomma bolag utan reell omsättning. Om en sådan lag infördes i Norge skulle det innebära 400 miljoner norska kronor i skatt från Google och Facebook. I den skatterapport som TU gjorde tillsammans med bland andra Mediebedriftene i Norge var det här en av de vägar som studerades. Det är förslag som den svenska mediebranschen får arbeta vidare med i höst.

I teorin ska svenska och globala medieföretag följa samma skatteregler. Men i praktiken ser det alltså annorlunda ut. Svenska mediehus betalar både reklam- och bolagsskatt. Globala jättar som Facebook och Google slipper undan. Menar regeringen allvar när den talar om vikten av en levande journalistik i hela landet, ja då är det hög tid att börja arbeta för rättvisa skatteregler. Regler som inte beskattar medier som granskar kommunen i Vännäs, kyrkan i Surahammar och näringslivet i Göteborg tuffare än globala medie- och reklamplattformar som inte ägnar sig åt lokaljournalistik. Regler som är rättvisa även i praktiken och inte bara i teorin.

Behovet av en välfinansierad lokaljournalistik är också en av anledningarna till att TU välkomnar regeringens tilläggsuppdrag till public service-kommittén om att bland annat se över hur public service publicerar sig online samt vad som ska räknas som kärnverksamhet och kompletterande verksamhet. Jag tolkar det som ett uppdrag om tydligare skrivningar om hur, med vilket material och i vilka kanaler public service ska agera, till exempel på Facebook. Det inte minst då tilläggsdirektivet talar om att även public service måste förhålla sig till det nya medielandskapet, att public service i dag finns på samma arenor som de kommersiella aktörerna och att man där konkurrerar om samma publik. Särskilt intressanta är skrivningarna om att utvecklingen ”ställer stora krav på programföretagen och hur de förhåller sig till andra marknadsaktörer” och att kommittén ska se över public service-bolagens ”förhållande till globala medieaktörer och distributörer”.

Utan tydliga regler riskerar vi att redaktionellt material som skapats i allmänhetens tjänst genererar än mer data till bolag som till exempel Facebook. Data som bolaget konsekvent använder i syfte att nå svenska konsumenter med kommersiella budskap. Varje enskild publicering ger Facebook mer data, vilket i sin tur leder till annonsintäkter till dessa it-jättar.

Som de sedan slipper skatta för.