Annons: Mediedagen 2019

Förslag till svensk modell: SR, SVT och UR får inte starta nya tjänster utan prövning

Enligt förslaget ska bolagen anmäla alla större tjänster till regeringen. Svar utlovas inom fyra månader och även allmänheten ska få lämna synpunkter.

Regeringen har tidigare meddelat att ”programtjänster och andra tjänster av större betydelse” som SR, SVT och UR vill lansera ska anmälas till regeringen för godkännande.

I rapporten ”Förhandsprövning av nya tjänster: Förslag på svensk modell” av Nina Wormbs, presenteras en modell för hur det ska gå till i praktiken.

När ett public service-bolag vill lansera en ny permanent programtjänst eller en annan tjänst av större betydelse måste det anmäla tjänsten till regeringen.

”Anmälan ska innehålla en utförlig beskrivning av tjänsten och dess värde för publiken, en motivering till hur tjänsten passar in i public service-uppdraget och vad den tillför i relation till existerande eget och andras utbud, en diskussion om målgrupp och förväntad användning bland befolkningen, uppgifter om planerad lansering och expansion, en bedömning av tjänstens marknadspåverkan samt en kortfattad beskrivning ämnad att utgöra underlag för en öppen konsultation. ”

Regeringen överlämnar anmälan till Myndigheten för radio och tv som publicerar den på sin hemsida där alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget under tre veckor.

Myndigheten bedömer tjänstens marknadspåverkan och på vilket sätt den bidrar till att public service-uppdraget uppfylls., och lämnar över till regeringen som Regeringen fattar beslutet, som ska kunna komma cirka fyra månader efter anmälan.

Tjänster

Programtjänst definieras i förslaget till ny radio- och tv-lag som ”ett samlat utbud av
ljudradio- eller tv-program eller sökbar text-tv som sänds under en gemensam
beteckning”.

Annan tjänst av större betydelse ”Det förefaller olämpligt att lista tjänster som är tillräckligt nya eller tillräckligtbetydande för att kräva en anmäla till regeringen. Den tekniska, sociala, kulturella och
ekonomiska utvecklingen av digitala tjänster på exempelvis Internet hotar att göra en
sådan lista inaktuell mycket snabbt. En generell utgångspunkt för en sådan värdering
bör dock vara tjänstens relation till uppdraget och dess potentiella marknadspåverkan.”