Annons: Mediedagen 2019

Stampen fortsätter utmana

 
Stampens strukturaffärer under 2007 tillförde gruppen såväl en ökad omsättning som nya verksamheter, heter det i Stampens bokslutskommuniké för 2008. Omsättningen ökade med 50 miljoner kronor till 5 107 miljoner. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 303 miljoner (652).

Resultatet efter finansnetto slutade på 107 miljoner kronor (511).

I en kommentar till bokslutskommunikén konstaterar Stampens vd Tomas Brunegård att gruppen i dag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar och tryckerier. Han fortsätter: Genom att kraftfullt och målmedvetet fortsätta driva den fastslagna strategin och utmana lågkonjunkturen via nya samarbeten skapas en företagsgrupp för framtiden. Tillväxtstrategin sträcker sig fram till 2012 och har som målsättning att dubbla omsättning och värde samt skapa en balans mellan mogna verksamheter och tillväxtverksamheter. Minst hälften av koncernens nya intäktsströmmar ska komma från tillväxtmarknader.

I rörelseresultatet ingår kostnader på 58 miljoner kronor (29) för omstrukturering kopplade till kostnadsförbättringar inom Mediabolaget Västkusten och Promedia.

Goodwillavskrivningarna uppgick till 123 miljoner (89). Nedskrivningar av värdepapper och förlust vid försäljning av sådana belastade resultatet med 25 miljoner kronor.

Tomas Brunegård erinrar om att ett omfattande omstruktureringsprogram inom tidningsverksamheterna i Promedia och Mediabolaget Västkusten genomfördes under fjolåret.
? Beslut togs om investering i en koncerngemensam plattform där den enskilt största satsningen ligger på en digital medie-/tidningsplattform, en investering motsvarande drygt 42 miljoner.

? Under hösten togs första spadtaget till byggandet av en tryckerianläggning i Landvetter utanför Göteborg, där V-TAB får en utökad kapacitet på flera områden och en produktion dygnet runt, alla dagar i veckan.

? Under första halvåret förvärvade Stampen, genom Stampen Media Partner, Appelberg Publishing Group AB, en av Sveriges största aktörer inom redaktionell kommunikation, och Svenska Fans, Sveriges största sportsajt.

? Under hösten ökade Liberala Tidningar i Mellansverige AB, där Stampen genom det delägda dotterbolaget Mediaintressenter är delägare, sitt aktieinnehav i VLT AB från 62,5 till 98,12 procent vid senaste årsskifte.

? I september blev förvärvet av Gratistidningar i Sverige AB (GISAB) klart och VLT AB förvärvade ett par månader senare bolaget från danska Söndagsavisen AS.

? Under året såldes större delen av Stampen-gruppens fastighetsbestånd.

? Vid årsskiftet överläts de fyra reklamradiostationer som ingick i Stampen-gruppens radioverksamhet till SBS Radio.