Annons: Mediedagen 2019

Inlägg på Facebook inte grundlagsskyddat

JK har nu slagit fast att ett inlägg på Facebook inte omfattas av yttrandefrihetsgrundlagarna TF och YGL.

En privatperson har gjort en anmälan om hets mot folkgrupp i ett inlägg som publicerats på Facebook. Facebook saknar utgivningsbevis och frågan som JK hade att ta ställning till var om publiceringen kunde uppfattas som en ”radiosändning” eftersom inlägget också publiceras i andra användares nyhetsflöden.

JK har tidigare yttrat att e-postmeddelanden kan räknas som ”radiosändning” om de är riktade till allmänheten och har skickats till en mycket stor grupp av mottagare. (Läs mer i JK:s beslut från 2008)

När det gäller Facebookinlägget skriver Justitiekanslern: ”Det aktuella inlägget kan enligt Justitiekanslerns mening inte anses riktat till allmänheten i den mening eller ha tillhandahållits på ett sådant sätt som avses i 1 kap. § 6 YGL (jfr. prop. 2009/10:81 s. 45ff). Det har inte heller framkommit några omständigheter som talar för att inlägget av annat skäl omfattas av den yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Det ankommer alltså inte på Justitiekanslern att ta ställning till anmälan utan på polis och allmän åklagare.”

JK anser alltså inte att publiceringen i lagens mening är att betrakta som en ”radiosändning”.

Beslutet var väntat och rimligt för inlägg publicerade av privatpersoner för en begränsad krets av vänner. Frågan är om JK skulle göra en annan bedömning om det rörde sig om en Facebooksida som tillhandahåller allmänna nyheter för en mycket stor krets människor?