Stampen gick från förlust till vinst

Stampens resultat efter skatt för 2015 blev en vinst på 66 miljoner. Vilket är en förbättring med mer än en halv miljard.

Koncernens rörelseresultat förbättrades också kraftigt under 2015 och uppgick till 153 miljoner kronor (-406 miljoner).

Nettoomsättningen sjönk med 26 procent, vilket har sin grund i att ett flertal bolag sålts under fjolåret, Mitt i-koncernen, Promedia och ett antal bolag inom Stampen Media Partner bland annat. Sett till jämförbara enheter minskade omsättningen med fyra procent jämfört med 2014.

En stor del av förlusten 2014 bestod av nedskrivningar av goodwillvärden, något som det enligt ledningen inte funnits anledning att genomföra för 2015. 

Kassaflödet för den löpande verksamheten är dock negativ, – 28 miljoner kronor (223 miljoner) och soliditeten nere på 7 procent (12).

För tidningsverksamheten har de digitala intäkterna ökat med 12 procent och motsvarar nu 10 procent av de totala annonsintäkterna. Det operativa resultatet blev här en vinst på 47 miljoner kronor att jämföra med ett nollresultat för 2014.

Stampen Tryck & Distribution minskade sina intäkter med 315 miljoner kronor, något som till stor del beror på minskade upplagor för dagstidningarna. Det operativa resultatet blev här en vinst på 65 miljoner kronor (110 miljoner). 

”Vi visar ett starkare resultat än på mycket länge och jag är glad att vi kunnat göra vändningen trots de utmaningar en svag balansräkning skapar. Strukturomvandlingen innebär stora prövningar men vi har i grund och botten bra verksamheter som utvecklas i rätt riktning”, säger Martin Alsander, koncernchef Stampen i ett pressmeddelande.