Så vill utredaren stoppa näthatet

Morgonkoll

Näthat ska kunna straffas som ofredande. Och utvidga straffansvaret för de som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla. Det är två av förslagen i näthatsutredningen som presenteras i dag.

Utredaren Gudrun Antemars förslag vill på ett antal punkter både värna yttrandefriheten och möta behoven av ett bättre skydd för den personliga integriteten.

1. En ny straffbestämmelse om olaga integritetsintrång utanför det grundlagsskyddade området behövs. Den innebär straffansvar för intrång i någons privatliv genom spridning av bilder eller andra uppgifter som innebär en kännbar skada för den som uppgiften eller bilden rör.

2. Bestämmelsen om olaga hot utvidgas så att det blir straffbart att rikta hot mot någons frihet eller frid, till exempel att hota med ett olaga integritetsintrång eller ett grovt hemfridsbrott. Hot som är ägnat att framkalla allvarlig oro hos den hotade ska kunna straffas.

3. Ofredandebestämmelsen ska gälla fler fall. Utredningen föreslår att bestämmelsen om ofredande ska gälla den som agerar hänsynslöst mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. 

4. Bestämmelserna om förtal och förolämpning moderniseras och tar sikte på den respekt för sin person som varje människa förtjänar. Straffansvaret för förtal ska gälla den som utpekar någon som brottslig eller lämnar andra nedsättande uppgifter som är ägnade att skada anseendet hos den som uppgiften gäller. 

5. Straffansvaret för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla utvidgas. En utvidgning av tillhandahållarnas ansvar måste vara rimlig i förhållande till yttrandefrihetsaspekter och tillgodose kraven på rättsäkerhet och tydlighet i förhållande till de ansvariga. Därför föreslår utredningen en begränsad utvidgning av tillhandahållarnas ansvar till meddelanden som uppenbart innebär olaga hot eller olaga integritetsintrång.

6. Utredningen föreslår att rätten till brottsskadeersättning utvidgas till grovt förtal. Enligt de nuvarande reglerna kan brottsskadeersättning inte betalas för ärekränkningsbrott. Med ökade möjligheter att sprida bilder eller andra nedsättande uppgifter blir riskerna för att utsättas för allvarliga förtalsbrott större. 

Läs mer om förslaget på DN Debatt.