Annons: Mediedagen 2019

Så ska Mittmedia förändras

Mittmedia har inte ens börjat spara, enligt vd Thomas Peterssohn. Nu ska verksamheten effektiviseras på allvar.

Enligt Thomas Peterssohn har Mittmedia genomgått en kraftig tillväxtfas, genom företagsförvärv. Nu inleds en konsolideringsfas.

– Vi kan inte kasta oss ut och köpa bolag de närmaste två åren. Nu är det övergripande målet att få en hygglig baslönsamhet.

Är du nöjd med lönsamheten idag?

– Jag tror inte att någon är nöjd med lönsamheten. Vi har ju aldrig klarat avkastningskraven på koncernnivå. Ägarna är inte nöjda, och nu har de satt ner foten.

De två stiftelserna som äger Mittmedia är inte förmögna, och koncernen måste förlita sig på sin lönsamhet för att klara konjunktursvackor och framtida satsningar.

Ägarnas avkastningskrav är en rörelsemarginal före avskrivningar på goodwill på 10 procent. Förra året var den 5 procent. Ett resultat på cirka 80 miljoner på en omsättning på 1,6 miljarder

– Vi har inte ens börjat spara. Sedan jag tillträdde i september har vi haft en höst med anställningsstopp och stram budget. Vi har gått in i 2012 med något lägre totalkostnader, men vi kommer att behöva effektivisera verksamheten i många år framåt. Det gäller nog många dagstidningsföretag.

Men har ni inte haft sparpaket redan?

– Det är olika. Ångermanland har haft ett stort sparpaket, och har nu betydligt lägre kostnader. Sundsvall har haft alldeles för höga kostnader alldeles för länge, men det håller vi på att åtgärda nu. Några planer på ytterligare sparpaket finns inte i dagsläget, men våra totala kostnader är strukturellt för höga så att vi måste jobba med effektivisering är helt klart.

Finns det rivalitet inom koncernen?

– Ja, det finns en historia av rivalitet mellan städer och regioner inom Mittmedia. Och best practice har inte florerat direkt. Det finns väldigt många olika lösningar på samma problem inom koncernen.

Kan inte det vara en styrka, att man testar olika lösningar?

– Ja, det är ju det som är best practice, men sedan är tanken att man ska kopiera det som fungerar bäst, och det är det senare ledet som inte fungerat. Tidningarna har historiskt haft begränsad kontakt med varandra.

Så här vill Thomas Peterssohn samordna de 17 tidningarna och de sju tryckerierna inom några övergripande områden:

• Privatmarknad – Här behövs ett långsiktigt tänkande kring strategiska frågor, inte minst gällande digitala prisstrategier. Det kan man inte göra lokalt med utspridda resurser. 

• Digitalt – Behöver samordna strategi, organisation, teknik och processer. Idag har koncernen sex olika internetstrategier och sex olika affärsutvecklingsbudgetar. Det ska vara en strategi och en budget – och kanske en organisation med en ansvarig chef på sikt.

• Redigering – Gemensam redigering är en möjlighet ”som ligger tämligen nära till hands” Det behöver däremot inte betyda att alla redigerare behöver finnas på samma ställe. ”Jag tror inte på huvudortsprincipen.”

• Gratistidningar och bilagor – Mittmedia behöver en gemensam strategi för gratistidningar och bilagor. Idag görs inte koncerngemensamma bilagor, eftersom det inte finns något forum för det.

• Redaktionellt innehåll som inte är lokalt – Utgör 20 – 40 procent av innehållet och köps in på en massa olika sätt. Det finns ingen överblick eller samordning. En gemensam form skulle spara resurser och underlätta regional annonssamordning.

• Tryckerier – Idag har Mittmedia sju tryckerier, det ska ner till hälften. Det kräver en helhetssyn på tidningsportföljen och förändringar av lämningstider. Beslut som ska fattas på ett ställe, inte 7 + 17.

I år pågår projekt på dotterbolagsnivå. Sundsvall ska spara, Östersund utreder gemensam redigering och i Gävle pågår samordningsprojekt. På koncernnivå genomför Mittmedia en stor översyn av den legala strukturen, som Medievärlden skrev om 10 januari

– I januari 2013 ska vi vara färre bolag inom medieverksamheten, kanske bara ett.

Mittmedia har bara fyra procent av annonsintäkterna från digitala plattformar, och knappt några övriga digitala intäkter. Thomas Peterssohn tror på betalmodeller för journalistiken digitalt. För medan konkurrensen om annonsörerna är hård även lokalt, är konkurrensen inom journalistiken desto mindre.

– Där är vi nästan ensamma. Vi har drygt 500 journalister, vilket är nästan alla som finns i de områden vi bevakar. Vi har relationer till 250 000 hushåll som köper vår journalistik. Nu behöver vi gå in i en konvertering till digitala produkter som är betalda.

– Det är också vi som har de lokala säljarna och känner de lokala annonsörerna.

Riskerar ni inte att tappa de styrkorna om ni samordnar för mycket?

– Det som ska vara lokalt är nyhetsinhämtning och annonsförsäljning. Skrivande reportrar med hardcore lokalkännedom som är besjälade av vad som händer och kan roa och oroa. Och säljare med relationer som kan sin lokala marknad. Så större delen av personalen måste befinna sig på utgivningsorten.

De lokala ansvariga utgivarnas huvudsakliga uppgift är den lokala journalistiken som är fundamental och som ska få folk att prenumerera. Det tror jag att vi kan utveckla och förbättra .

– Vi måste uppfattas som oumbärliga, framför allt för de som är under 40. Det är ett krav jag ställer, men det är chefredaktörerna som ska göra det.

Mittmedia behöver inte titta på lyckade modeller i USA eller i  andra koncerner, enligt Thomas Peterssohn. Det finns gott om lyckad samordning inom koncernen. Han nämner Hälsingland, Ångermanland och Dalarna som exempel.

– Det är bara att vi ska få 17 tidningar att samverka, inte 4 eller 5.

Det här är Mittmedia:

Gefle Dagblad

Arbetarbladet

Falu Kuriren

Södra Dalarnas Tidningar

Borlänge Tidning

Nya Ludvika Tidning

Mora Tidning

Hudiksvalls Tidning

Söderhamns-Kuriren

Ljusdals-Posten

Ljusnan

Sundsvalls Tidning

Dagbladet

Tidningen Ångermanland

Örnsköldsviks Allehanda

Östersunds-Posten

Länstidningen

I koncernen ingår också bland annat Mittmedia print och ett antal fastighetsrörelser.