EU föreslår fyra förändringar av presstödet

EU-kommissionen ger Sverige tre månader på sig att utforma ett förslag till nytt presstöd. Kommissionen listar fyra förslag till lagändringar.

Kommissionen slår fast att statliga stöd kan vara kompatibla med EU:s regler om de ligger i allmänhetens intresse, är proportionerliga och inte ger någon ett otillbörligt övertag. EU-kommissionen ifrågasätter inte att presstödet ligger i allmänhetens intresse, men däremot proportionaliteten eftersom det ”ger orimligt mycket stöd till stora pressgrupper med storstadstidningar med stor upplaga, utan att nivån sätts i relation till rörelsekostnaderna för att publicera tidningarna” Kommissionen föreslår därför följande lagändringar: 1. Minska stödet för storstadstidningar med stor upplaga för att säkerställa proportionaliteten. Med hänsyn till att systemet funnits länge, och den pågående ekonomiska krisens påverkan på medieområdet, är en progressiv utfasning från det tidigare taket till en ny gräns acceptabel. 2. Det befintliga taket för hög och mediumfrekventa lokal- och regionaltidningar och lågfrekventa dagstidningar kan behållas. 3. Inför ett tak för de totala rörelsekostnaderna för att publicera dagstidningen för att försäkra att incitamentseffekten av stödet är proportionerlig. 4. Begränsa stödet i tid (till exempel sex år) för att sedan utvärdera dess påverkan på mediapluralismen och konkurrensen innan det förnyas. EU-kommissionen vill att Sverige inkommer med synpunkter inom tre månader (tiden kan bli förlängd om regeringen begär det) Blir det ingen överenskommelse öppnar kommissionen en formell utredning.

Läs pressmeddelandet från EU